Par mums

Paziņojums sadarbības partneriem!

             Mūsu laboratorija ir paplašinājusi savu akreditācijas darbības sfēru un kopš 2018.g. marta esam vienīgā laboratorija Baltijā, kura ir akreditēta grunts korozijas aktivitātes pret tēraudu noteikšanai.

             Kā arī, LĢL “Gruntseksperts” akreditācijas sfēra ir paplašināta ar vienasu spiedes testu, saskaņā ar LVS CEN ISO/TS 17892-7:2005 standartu.

Prasības paraugam lūdzam sk. mūsu mājas lapā, sadaļā “Prasības paraugiem”.

Novēlām Jums darba panākumus!

             Latvijas Ģeotehniskā Laboratorija “Gruntseksperts” (tālāk tekstā LĢL “Gruntseksperts”) ir dibināta 2014.gadā. 2015.gada maijā laboratorija ir akreditēta atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2005 grunts un minerālmateriālu fizikālā un mehāniskā testēšanā (Latvijas Nacionālajā akreditācijas biroja reģistrācijas numurs LATAK-T-510), no 2018.gada laboratorija ir akreditēta ūdens un grunts fizikālā un ķīmiskā testēšanā.

             Laboratorijai ir plašākais grunts fizikāli mehāniskās testēšanas piedāvājums Latvijā. LĢL “Gruntseksperts” veic grunts un gruntsūdens agresivitātes noteikšanu pret betonu un tēraudu.
Paraugu testēšanu veic augsti profesionāls personāls ar vairāk ka 30 gadu darba pieredzi, izmantojot mūsdienīgas testēšanas metodes un iekārtas

Plašāku informācija par laboratorijas darbības sfēru sk. šeit, akreditācijas sfēru sk. šeit.

LĢL “Gruntseksperts” sadarbojas ar citām kompetentām laboratorijām un firmām.
Sadarbības partneri:

  1. SIA “Vides Konsultāciju birojs”
    Joma: ūdens un grunts ķīmiskā testēšana, kūdras vispārtehniskā testēšana.
  2. SIA “Tursons”
    Joma: būvmateriālu un minerālmateriālu mehāniskā un fizikāli ķīmiskā testēšana.
  3. SIA ZPĢC JUNIKONS”” (UNICONE)
    Joma: grunts fizikālā un mehāniskā testēšana.

Sadarbībā ar uzņēmumu “Ģeo Eko Risinājumi” laboratorija piedāvā

Paraugu ņemšanu atbilstoši LVS EN ISO 22475-1:2014 standartam:

• netraucētās struktūras (monolītu) paraugu ņemšana būvobjektos blīvuma un mitruma noteikšanai
• traucētas struktūras paraugu ņemšanu būvobjektos granulometriskā sastāva, filtrācijas koeficienta noteikšanai un Proktora testa veikšanai.